Talep Şikayet KVKK

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE TALEP ŞİKAYET SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 334499-0 sicil numarası ve 0175005184608645 MERSİS numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/ İstanbul adresinde bulunan BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve ve işbu FİLE İşe Alım Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile müşteri hizmetleri ve talep şikayet süreçlerimiz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgi için BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı Şirketimizden talep edebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan https://www.file.com.tr ve https://www.bim.com.tr başta olmak üzere Şirketimizin internet siteleri, mobil uygulamaları, matbu formlar (örn. başvuru formu), e-posta, SMS, telefon, faks, açık internet kaynakları, Şirketimizin genel merkez danışma bankoları ve mağaza satış bankoları (kasa), kargo / posta, açık internet kaynakları, yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile Şirket içi entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ile Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Müşteri Hizmetlerimiz çerçevesinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 2. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 3. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Talep / Şikayetlerin Takibi
 5. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz ayrıca, başvurduğunuz pozisyon haricinde ileride mevcut veya diğer iş fırsatları bakımından değerlendirmeniz sürecinde KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 4. Personel Süreçlerinin Planlanması
Kimlik Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 2. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Talep / Şikayetlerin Takibi
 4. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Mesleki İşlem Verisi (Yalnızca müşterimiz olmanız halinde)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kişisel veri işleme şartlı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 2. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Talep / Şikayetlerin Takibi
 4. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Talep / Şikâyet Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kişisel veri işleme şartlı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Talep / Şikayetlerin Takibi
 3. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 1. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize (örn. satış sonrası hizmet sağlayıcıları, telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları, veri barındırma hizmet sağlayıcıları vb. ile hukuk / vergi / bağımsız denetim hizmet sağlayıcıları) ve
 2. Şirketimizin faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması, potansiyel iş birliklerinin kurulması ve yetkili servisler ve ürün / hizmet temin edilen firmalar vasıtasıyla satış sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla iş ortaklarımıza (örn. zincir mağazalar, yetkili servisler ve sair ürün / hizmet temin edilen firmalar),
 3. Ürünlere/hizmetlere ilişkin ödeme, finans, muhasebe ve tahsilat amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik bankalara ve ödeme hizmeti kuruluşlarına ve ödeme sistemleri kuruluşlarına,
 4. Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. mahkemeler, vergi daireleri)
5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, süreç özelinde ilgili yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecek, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun ve kimliğinizi ispata elverişli şekilde*, yazılı olarak, [https://www.file.com.tr/uploads/FILE İlgili Kişi Başvuru Formu.pdf] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde şirketimizin Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.